Õpilaskodu kodukord

KINNITATUD

Ahtme Kooli direktori

17. detsember 2015.a. käskkirjaga nr 1-2/21

EELNÕU

AHTME KOOLI ÕPILASKODU KODUKORD

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Ahtme Kooli õpilaskodu kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 39 lg 3 alusel.

1.2. Ahtme Kooli õpilaskodu on ellu kutsutud õpilaste tugisüsteemina arvestades nende individuaalseid vajadusi ja huvidele vastavaid õppimis-, elamis- ja kasvatustingimusi.

1.3. Ahtme Kooli õpilaskodus on võimalik taotleda kohta kõigil väljaspool Kohtla-Järve linna elavatel Ahtme Kooli õpilastel, kui ei ole korraldatud KOV liini.

1.4. Õpilasele antakse koht õpilaskodusse vanema (eestkostja, hooldaja) kirjaliku avalduse alusel. Erandkorras õpilaskodus koha saamiseks esitab vanem kirjaliku taotluse. Vastuvõtmise kehtestab kooli direktor käskkirjaga.

2. ÕPILASKODU  TÖÖAEG JA ELUKORRALDUS

2.1. Õpilaskodu avatakse esmaspäeval kell 15.00 ja suletakse reedel kell 13.00.

2.2. Õpilastele võimaldatakse õpilaskodus elamine kogu õppeaasta jooksul (välja arvatud laupäev ja pühapäev, riiklikud pühad ja kooli vaheajad).

2.3. Õpilased lahkuvad reedel ja saabuvad esmaspäeval lapsevanemaga (hooldajaga/esindajaga) kokkulepitud kellaaegadel.

2.4. Kui õpilane kokkulepitud ajal ei saabu, on lapsevanem või õpilane kohustatud sellest teavitama kasvatajat või klassijuhatajat.

2.5. Õpilaskodu päevakava

7.00

Äratus

7.10

Hommikune hügieen

7.45 – 8.15

Hommikusöök

8.30

Tundide algus

11.05 – 11.25,

12.10 -12.30

Lõunasöök

8.30 – 15.05

Tunnid vastavalt tunniplaanile

14.50 – 15.45

Vaba tegevus ning järgneva päeva tundideks ettevalmistamine õpilaskodu kasvatajate plaanide järgi

15.45 – 16.15

Õhtuoode

16.15 – 18.30

Arengutegevus õpilaskodu kasvatajate plaani järgi

18.30 – 19.00

Õhtusöök

19.00 – 20.30

Vaba tegevus õpilaskodu kasvatajate plaani järgi

20.30

Õhtune hügieen

21.00

Uni

2.6.  Õpilaskodu õpilasele on tagatud kooli psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi nõustamine.

2.7. Probleemide korral pöördub õpilaskodu õpilane oma rühma kasvataja poole.

2.8. Õpilaskodus elab õpilane kindlaksmääratud rühmas ja toas.

2.9. Õpilaskodust lahkumine nädala sees on lubatud ainult klassijuhataja ja kasvataja loal kokkuleppel vanemaga (eestkostja/hooldaja).

2.10. Õpilane tuleb nädala alguses õpilaskodusse korrastatud välimusega (sh lõigatud sõrme- ja varbaküünteega), nädalaks vajalike puhaste ja ilmastikule sobivate riietega ning kasutab vahetusjalatseid.

2.11. Õpilasel on kaasas isiklikud hügieenitarbed (hambahari ja pasta, seep ja seebikarp, nuustik, šampoon, kamm ja salvrätikud).

2.12. Isikliku ihupesu ja sokid peseb õpilane vajadusel ise käsitsi, märjad riided kuivatatakse kuivatuskapis.

2.13. Õpilaskodusse on keelatud saata haiget last. Nohuste ja köhivate laste koht on kodus.

2.14. Haigestumise korral teostab õpilase esmase läbivaatuse kooliõde/kasvataja ning teeb otsuse õpilase tervisliku seisundi ja edasise tegutsemise kohta.

2.15. Erakorralise meditsiinilise abi vajadusel kutsub kasvataja kiirabi.

2.16. Esmaabiks vajalike vahendite olemasolu eest selleks ettenähtud kappides vastutab kooliõde.

2.17. Õpilasele määratud ravimeid hoitakse kasvatajate tööruumis asuvas lukustatud kapis.

2.18. Perearsti või eriarsti poolt õpilasele määratud ravimeid annab vastatavalt raviskeemile kasvataja.

2.19. Õpilased võivad kaasa võtta isiklikke asju (mänguasjad jms.), mille kadumise või purunemise eest kool ei vastuta.

3. ÕPILASKODU  REEGLID

3.1. Täita õpilaskodu kodukorda ja päevakava.

3.2. Hoida ja tagada puhtus oma toas ning üldkasutatavates ruumides.

3.3. Käituda viisakalt, suhtuda kaasõpilastesse ning õpilaskodu töötajatesse lugupidavalt.

3.4. Kasutada vett, elektrienergiat, paberit, õpilaskodus asuvaid seadmeid ja vahendeid säästlikult ning otstarbekalt.

4. KEELATUD TEGEVUSED

4.1. Õppetöö ajal õpilaskodus viibimine ilma mõjuva põhjuseta.

4.2. Õpilaskodu territooriumilt omavoliline lahkumine.

4.3. Ohtlike ainete, tubakatoodete, e-sigarettide, alkohoolsete- ja energiajookide, narkootiliste ainete omamine, tarbimine ja õpilaskodusse toomine.

4.4. Teiste rahu häirimine.

5. MÕJUTUSMEETMED

Õpilaste korralekutsumiseks rakendatakse järgmist süsteemi:

5.1. Õpilaskodu kasvataja suuline märkus;

5.2. Õpilaskodu kasvataja märkus koju teatamisega, kooskõlas klassijuhatajaga;

5.3. Kooli juhtkonna märkus;

5.4. Kooliga kooskõlas õpilaskodu kasutamise õiguse äravõtmine nädalaks;

5.5. Kooliga kooskõlas õpilaskodu kasutamise õiguse äravõtmine 1 kuuks;

5.6. Õpilaskodu õpilaste nimekirjast välja arvamine.

5.7. Õpilaskodust kuulub õpilane väljaarvamisele:

5.7.1. Lapsevanema (hooldaja/esindaja) avalduse põhjal tugiteenuse vajaduse lõppemisel;

5.7.2. Pärast õpingute katkestamist või lõpetamist Ahtme Koolis;

5.7.3. Õpilase süstemaatilisel õpilaskodu kodukorra eiramisel;

5.7.4. Meditsiinilise eriabi osutamiseni.    

Klikke: 5939
Ahtmekool.ee veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsistest saate loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised. Küpsistest loobumine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi.