AHTME KOOLI 2023.-24.õppeaasta ÜLDTÖÖPLAAN

Heaks kiidetud õppenõukogu koosolekul 31.08.2023.a.

AHTME KOOLI 2023.-24.õppeaasta ÜLDTÖÖPLAAN

PRIORITEEDID:

 1. Kooli arengukavale vastavalt sisehindamise aruande koostamine ning selle alusel järgmise arengukava loomine.

PEAMISED EESMÄRGID:

 1. Õppeprotsessi korralik korraldamine erinevates variantides arvestades erinevate õpilaste vajadused;
 2. Õppe- ja kasvatustöö juhtimine kooli õppekava(de)-, arengukava- ja seadusandlusele vastavalt; Innovaatiliste ja kaasaegsete meetodite (õuesõpe, eelkutseõppe, PCP-konsulteerimine) kasutamine koolis erivajadustega õpilastele;
 3. Õpilaste arengu toetamine ning andmete õigsus Eesti Hariduse Infosüsteemis analüüsimine ja vajadusel parendamine.

September

TEGEVUS

VASTUTAJA

TULEMUS

Septembri jooksul

Kasvatajate ja klassijuhatajate poolaasta tegevuskavade ettevalmistamine

Õppealajuhataja

Õpilaskodu kasvatajad ja klassijuhatajad töötavad kinnitatud tegevuskavade alusel

Septembri jooksul

Stuudiumi programmis päevikute loomine

Õpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

01.09., 14.00

Ahtme Kooli töötajatele instruktaaž uueks õppeaastaks

Uued töötajad

Inimesed on valmistatud ette iseseisvaks tööks

05.09.

EHISes õpilaste andmete täpsustamine, õpetajate andmete kontrollimine ja sisestamine

Õppealajuhataja, sekretär

EHISe andmed on kontrollitud ja täpsustatud

08.09., 10.00

Kooli sünnipäeva pidu õpilastele

Klassiõpetajad

Õppeaasta algab kooli sünnipäevast

20.09.

Ahtme Kooli õpetajate korraline koosolek (päevikud ja teised dokumendid)

Õppealajuhataja

Õppeprotsessi dokumendid on täidetud seadusandlusele vastavalt

Oktoober

     

Kuu jooksul

2023.aastainventuuri ettevalmistamine

Komisjonide liikmed, materiaalselt vastutavad isikud

Aastainventuur on läbiviidud seadusandlusele vastavalt

04.10.,10.10.-11.00

Rahvamuusika kontsert kooli õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

09.10., 11.00

Alutaguse rahvuspargi külastuskeskuses „Sügise värvid“ õppeprogrammis osalemine T1.-3.klassi õpilastele

T.Nazarenko

Õppekava on täidetud korralikult

10.10.

Tartu Maarja Kooli külastamine kooli õpilastele KIKe „Rohelised oskused puuetega õpilastele“ projekti raames

L.Bobyleva

Projekt teostatakse korralikult

18.10., 14.00

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. Individuaalse õppekava koostamise algatamine ning rakendamine.

Direktor

Individuaalsed õppekavad on rakendatud kooli tegevuses.

18.10., 15.00

Vanemate üldkoosolek:

 1. Õppeaasta tegevuste planeerimine

Direktor

Vanemate üldkoosolek on läbiviidud seadusele vastavalt

23.10., 10.00

Tulekahjuõppus Ahtme Kooli töötajatele

Direktor

Kooli töötajad on valmis tegutseda tulekahju olukorras

23.10.

Õpilaste puudumistest andmed I.õppeperioodi kohta

Õpetajad, õppealajuhataja

Andmed analüüsitakse õppetöö korraldamiseks

23.-27.10.

Päevikute ja teiste dokumentide kontroll

Õppealajuhataja õpetajad

Kooli dokumentatsioon on vormistatud korralikult

27.10., 10.00

„Toimetulek füüsilise agressiooniga“ Verge koolitus kooli õpetajatele

Direktor

Kooli õpetajad on valmis laste agressiooniga toime tulla

November

     

Novembri jooksul

2023.aastainventuuri korraldamine ja läbiviimine HTMi ministri käskkirjale vastavalt

Komisjonide liikmed, materiaalselt vastutavad isikud

Inventuur on läbiviidud uute võimaluste ja nõuete kasutamisel

04.-11.11.

Poola partnerite projektis osalemiseks Küprosele väljasõit kooli õpilastele

Projektikorraldaja

J.Pavlenko

Projekti on teostatud korralikult

07.11., 10.00

„Leivapäev Tagavälja talus“ õppeprogrammis osalemine TEE ja T4.-6.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

14.-15.11.

Erikoolide direktorite ja õppealajuhatajate korralisel koosolekul osalemine (Tallinnas)

Direktor,

õppealajuhataja

Kooli õppekava koostatakse korralikult

16.11., 10.00

Evakueerimisõppus õpilastele ja kooli töötajatele

Direktor

Kooli töötajad ja õpilased on valmis tegutseda tulekahju olukorras

16.11.

Kiigemetsa Kooli sünnipäeval osalemine

Klassiõpetajad

Koostöö kolleegidega toimub pidevalt

22.11., 10.20

„Ilmarine“ teatri etendus kooli õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

22.11., 14.00

Õpetajate korraline koosolek:

 1. Jooksvad küsimused.

Õppealajuhataja, direktor

 

22.11.

Kooli hoolekogu korraline koosolek järgmise päevakavaga:

 1. Hoolekogu tööplaani kinnitamine;
 2. Ahtme Kooli eesti keelesele õppele ülemineku tegevuskava eelnõu;
 3. Keeleinspektsiooni kontrolli tulemused.

Direktor

Kooli hoolekogu tegutseb seadusandlusele vastavalt

Detsember

     

04.12., 10.00

„Mets kui kooslus“ õppetunnis RMK Looduskeskuses osalemine L1.,LE1.-2., L3.-4.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

07.12., 9.00

Jõuluseiklus Kohtla-Järve Kultuurikeskuses T1.-2. ja T1.-3.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

07.12., 12.00

„Piip ja Tuut ooperis: Hansuke ja Greteke“ etenduse külastamine Jõhvi Kontserdimajas kooli õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

08.-15.12.

Poola partneri projektis osalemiseks Poolasse väljasõit kooli õpilastele

Projektikorraldaja,

klassiõpetajad

Projekt on teostatud korralikult ja täies mahus

13.12., 10.00

„Vana aja jõulud“ õppeprogrammis Iisaku Kihelkonna Muuseumis osalemine T4.-6., TEE ja L3.-4.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

20.12., 13.00

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. Õpilastele pikendatud õppeaega kinnitamine;
 1. 2023.-24.õppeaasta lõpueksamite õppeainete, vormi ja toimumise aega kinnitamine;
 1. Õpilaste liikumine.

Direktor

Pikendatud õppeaeg on kinnitatud õpilastele;

2023.-24.õppeaasta lõpueksamite õppeained, vormid ja toimumise ajad on kinnitatud.

21.12.

Esmaabi täiendõppe koolitus kooli töötajatele

Direktor

Kooli töötajad on ette valmistatud esmaabi osutamiseks

22.12.

Õpilaste puudumistest andmed II.perioodi jooksul

Õppealajuhataja, klassiõpetajad

Andmed analüüsitakse õppetöö korraldamiseks

27.-29.12.

Koolitus kooli õpetajatele seoses eesti õppekeelde üleminekuga järgmisel õppeaastal

Direktor

Õpetajad on valmis eesti õppekeelde üleminekuks seadusandlusele vastavalt

27.-29.12.

Stuudiumi päevikute ja teiste dokumentide kontroll

Õppealajuhataja

Õpetajate dokumentatsioon on üle kontrollitud ja vastab seadusandlusele

Jaanuar

     

02.-05.01.

Klassijuhatajate ja õpilaskodu kasvatajate II.poolaasta tegevuskavade ettevalmistamine

Õppealajuhataja

Õpilaskodu kasvatajad ja klassijuhatajad töötavad kinnitatud tegevuskavade alusel

08.01.

II.poolaasta ainekavade esitamine

Pedagoogid

Õpetajad töötavad kinnitatud ainekavade alusel

22.01., 10.00

„Looduse talvine elu“ programmis osalemine Alutaguse rahvuspargi külastuskeskuses T1.-2.ja T1.-3.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

23.01.

Toila Oru parki õppekäik T3.klassi õpilastele

Klassiõpetaja

Õppekava on täidetud korralikult

24.01., 14.00

Õpetajate korraline koosolek

Õppealajuhataja

 

Veebruar

     

01.02.

2024.-25.õppeaasta eeltarifikatsiooniga tutvumine õpetajatele

Direktor

 

06.02.

Päite loomapargi külastamine T3.-4. ja T4.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

06.-07.02.

Eriolümpia Ühenduse poolt korraldatud saalihoki võistlustel osalemine Kääriku Spordikeskuses

O.Sakharuk,

V.Zimnitskaja

Kooli õpilased osalevad eriolümpia ühenduse võistlustel

14.02., 14.00

Ahtme Kooli õppenõukogu korraline koosolek järgmise päevakorraga:

 1. Pikendatud õppeaega kinnitamine;
 2. Uue kooli arengukava kohta arvamuse andmine.

Direktor

Pikendatud õppeaeg on kinnitatud

Uue kooli arengukava kohta õppenõukogu arvamus on andnud

20.02., 10.00

„Vastlapäeva kombed, laulud, mängud“ õppeprogrammis osalemine Rabatalus T7., T8. ja T9. klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

26.-29.02.

Dokumentide kontroll

Õppealajuhataja

Kooli dokumentatsioon on kontrollitud

Märts

     

Kuu jooksul

Arenguvestlused kooli töötajatega

Direktor

 

05.-06.03.

Eriolümpia murdmaasuusatamise võistlustel osalemine Otepääl Tehvandi Spordikeskuse suusastaadionil

Olga Sakharuk,

Viktoria Zimnitskaja

Õpilaste õppekava on täidetud korralikult

06.03., 9.00

IVKHK esindajatele kooli ekskursioon

Direktor

Kolleegidega koostöö toimub pidevalt

07.03., 9.15

Lasteteatri etendus „Seitsme maa ja mere taga“ kooli õpilastele

Klassiõpetajad

Kooli õppekava on täidetud korralikult

11.03., 12.00

HTMi nõustajaga kohtumine kooli õpetajatele

Direktor

Eesti keelde üleminek toimub korralikult

21.03.

„Inimene ja tervis“ muuseumi tuuris osalemine Eesti tervisemuuseumis L5.-7. ja L8.-9.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Kooli õppekava on täidetud korralikult

27.03.

„Kevadpühad muuseumis“ programmis osalemine Rakvere linnakodaniku muuseumis T4.-6. ja TEE klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Kooli õppekava on täidetud korralikult

28.03.

Järgmise õppeaasta kooli õppekavade/õpetajate ainekavade kohta ettepanekud

Järgmise õppeaasta õpetajad

Järgmise õppeaasta ainekavad on valmistatud

Aprill

     

Kuu jooksul

Arenguvestlused töötajate- ja õpilastega

Direktor, klassiõpetajad

 

02.04., 11.00

Õppekäik Päite Loomaparki T3.-4.ja T4.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Kooli õppekava on täidetud korralikult

03.04., 11.00

„Sipsik“ etenduse külastamine Kohtla-Järve Kultuurikeskuses L8.-9., L5.-7.ja TEE klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Kooli õppekava on täidetud korralikult

10.04., 10.00-12.00

Köögiabilise eriala infopäev IVKHKes (Jõhvi õppekoht) L9.ja T9.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Kooli lõpetajatele on pakutud võimalused järgmise õppetaseme astumiseks

10.04., 14.00

Ahtme Kooli õppenõukogu koosolek järgmise päevakavaga:

 1. Lõpueksamite komisjonide koosseisu kinnitamine.

Direktor

Lõpueksamite komisjonid on vormistatud.

11.04., 11.30

Loomad kevadel õppeprogrammis osalemine Päite Loomapargis L1.ja L3.-4.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Kooli õppekava on täidetud korralikult

15.04., 10.00

„Linnud ja lindudest“ õppeprogrammis Alutaguse rahvuspargis külastuskeskuses osalemine T1.-2.ja T1.-3.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Kooli õppekava on täidetud korralikult

17.04.

Eriolümpia Eesti Ühenduse sulgpalli võistlustel osalemine Haapsalu KHK spordihallis kooli õpilastele

O.Sakharuk

Kooli õpilastele on pakutud arenguvõimalused

21.-26.04.

Budapesti väljasõit kooli õpetajatele konsortsiumi projekti teostamise raames

Projektikorraldaja

Õpetajatele on pakutud teise riigi kogemustega tutvuda

22.-26.04.

Klassipäevikute ning teise dokumentatsiooni korraline kontroll

Õppealajuhataja

Koolidokumentatsioon vormistatakse seadusandlusele vastavalt

Mai

     

Kuu jooksul

Orienteerumismäng kooliõues T7.,T8.,T9.klasside õpilastele

O.Sakharuk,

klassiõpetajad

Õppekava on täidetudkorralikult

02.05., 10.00

Kevadkontsert õpilaste vanematele

I.Maljonkina

Õppekava on täidetud korralikult

02.-03.05.

Riigikoolide juhtide kevadseminaris osalemine

Direktor

 

08.05., 9.00

Jõhvi päästekomando külastamine LE1.-2.,L3.-4.,T9.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

09.05., 8.30

IVKHKe proovitund T9.klassi õpilastele õppekoogis

E.Dubrovskaja

Õpilastele on pakutud eelkutse võimalused

15.05., 14.00

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. Ahtme Kooli õpilaste tunnustamine kiituskirjaga;
 1. L9. klassi õpilaste lõpueksamitele lubamine:
 1. Õpilasele pikendatud õppeaega kinnitamine;
 1. Ahtme Kooli õppekava uuendamine.

Direktor

Parimad õpilased on tunnustatud kiituskirjaga;

Lõpuklasside õpilaste dokumendid on ülekontrollitud;

Pikendatud õppeaasta on kinnitatud õpilasele;

Kooli õppekava on uuendatud.

16.05.

Õppeprogrammis „Mujnasjuturetk“ Rakvere linnuses osalemine TEE ja T4.-6.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

22.05., 9.00

Hüpoteraapia tund L1.klassi õpilastele

Klassiõpetaja

Õppekava on täidetud korralikult

25.05.-01.06.

Sloveenia väljasõit kooli õpilastele konsortsiumi projekti teostamise raames

Projektikorraldaja

Projekt on teostatud edukalt

29.05., 9.00

Hüpoteraapia tund L1.klassi õpilastele

Klassiõpetaja

Õppekava on täidetud korralikult

30.05., 9.00

Eesti keele koolieksam L9.klassi õpilastele

Eksamikomisjoni liikmed

 

Juuni

     

03.06., 9.00

Matemaatika koolieksam L9.klassi õpilastele

Eksamikomisjoni liikmed

 

04.06., 10.00

Kanis-teraapia tunnid Kooli õpilastele

M.Arhipova

Õppekava on täidetud korralikult

07.06., 9.00

Loodusõpetuse koolieksam L9.klassi õpilastele

Eksamikomisjoni liikmed

 

11.06., 14.00

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine;
 1. Ahtme Kooli õpilaste põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine;
 1. 2024.-25.õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine.
 

Õpilased on üleviidud järgmisse klassi;

Lõpetaja põhikooli lõputunnistused on valmistatud korralikult;

2024.-25.õppeaasta üldtööplaani eelnõu on arutatud valmistamiseks.

12.06., 10.00

Lõpuaktus Ahtme Kooli lõpetajatele

Klassijuhatajad

 

12.-13.06.

Tallinna seminar Kooli töötajatele

Direktor,

projektikorraldaja

 

13.06.

Ahtme Kooli hoolekogu korraline koosolek (elektrooniliselt)

Direktor

Kooli hoolekogu tööplaan on täidetud korralikult

18.06.

Urvaste ja Valda Jaanikese Koolide õpetajatele ekskursioon

Direktor

Koostöö kolleegidega toimub pidevalt

14.-21.06.

2023.-24. Õppeaasta dokumentatsiooni vormistamine ja esitamine

Pedagoogid

Kooli dokumentatsioon on vormistatud korralikult

Juuli

     
       

August

     

30.08., 10.00

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. 2023.-24.õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks;
 2. 2024.-25.õppeaasta üldtööplaani läbi arutamine ja heaks kiitmine;
 1. Õppenõukogu sekretäri valimine.

Direktor

Kooli üldtööplaan on vastuvõetud;

Kooli nõukogu sekretär on valitud.

Klikke: 10540
Ahtmekool.ee veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsistest saate loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised. Küpsistest loobumine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi.