AHTME KOOLI 2022.-23.õppeaasta ÜLDTÖÖPLAAN

Võetud vastu õppenõukogu koosolekul 31.08.2022.

PRIORITEEDID:

 1. Kooli arengukavale vastavalt sisehindamise aruande koostamine ning selle alusel järgmise arengukava loomine.

PEAMISED EESMÄRGID:

 1. Õppeprotsessi korralik korraldamine erinevates variantides arvestades erinevate õpilaste vajadused;
 2. Õppe- ja kasvatustöö juhtimine kooli õppekava(de)-, arengukava- ja seadusandlusele vastavalt; Innovaatiliste ja kaasaegsete meetodite (õuesõpe, eelkutseõppe, PCP-konsulteerimine) kasutamine koolis erivajadustega õpilastele;
 3. Õpilaste arengu toetamine ning andmete õigsus Eesti Hariduse Infosüsteemis analüüsimine ja vajadusel parendamine.

September

TEGEVUS

VASTUTAJA

TULEMUS

Septembri jooksul

Kasvatajate ja klassijuhatajate poolaasta tegevuskavade ettevalmistamine

Õppealajuhataja

Õpilaskodu kasvatajad ja klassijuhatajad töötavad kinnitatud tegevuskavade alusel

Septembri jooksul

Stuudiumi programmis päevikute loomine

Õpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

01.09., 14.00

Ahtme Kooli töötajatele instruktaaž uueks õppeaastaks

Uued töötajad

Inimesed on valmistatud ette iseseisvaks tööks

05.09.

EHISes õpilaste andmete täpsustamine, õpetajate andmete kontrollimine ja sisestamine

Õppealajuhataja, sekretär

EHISe andmed on kontrollitud ja täpsustatud

09.09., 10.00

Kooli sünnipäeva pidu õpilastele

Klassiõpetajad

Õppeaasta algab kooli sünnipäevast

12.-16.09.

Rahvusvahelise projekti teostamise käigus väljasõit kooli õpetajatele

Projektijuht

Projekt on teostatud korralikult

21.09.

Ahtme Kooli õpetajate korraline koosolek (päevikud ja teised dokumendid)

Õppealajuhataja

Õppeprotsessi dokumendid on täidetud seadusandlusele vastavalt

22.09., 13.00

Õpilaste arengu toetamine erinevates keskkondades, hindamine (ümarlaud), kab.023

Eripedagoog

Õpilaste arengu toetamise teema on õpetajatele läbivteema õppeaasta jooksul

Oktoober

     

Kuu jooksul

2022.aastainventuuri ettevalmistamine

Komisjonide liikmed, materiaalselt vastutavad isikud

Aastainventuur on läbiviidud seadusandlusele vastavalt

06.10., 10.00

„Eesti ja vene rahvamängud“ õppeprogrammis osalemine L6.-9.klasside õpilastele Narva Linnuses

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

06.10.,13.00

HEV-koolide direktorite korralisel koosolekul osalemine

Direktor

 

12.10., 10.00

Alutaguse rahvuspargi külastuskeskuses (Kotka matkarada) õppeprogrammis „Soo – laugastiku riik“ osalemine T8., TEE ja L3.-5.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

12.10., 14.15

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. Individuaalse õppekava koostamise algatamine ning rakendamine;
 2. Tulekahjuõppusele ettevalmistus.

Direktor

Individuaalsed õppekavad on rakendatud kooli tegevuses.

12.10., 15.00

Vanemate üldkoosolek:

 1. Kooli medõe info;
 2. Õppeaasta tegevuste planeerimine

Direktor

Vanemate üldkoosolek on läbiviidud seadusele vastavalt

19.10., 13.30

Õpilaste arengu toetamine erinevates keskkondades, hindamine (ümarlaud)

Eripedagoog

 

20.10., 10.00

„Keskaeg“ õppeprogrammis osalemine L6.-9.klasside õpilastele Narva Linnuses

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

24.10., 10.00

Tulekahjuõppus Ahtme Kooli töötajatele

Direktor

Töötajad on õpetatud tulekahju juhtumites käituda korralikult

24.10.

Õpilaste puudumistest andmed I.õppeperioodi kohta

Õpetajad, õppealajuhataja

Andmed analüüsitakse õppetöö korraldamiseks

24.-26.10.

Päevikute ja teiste dokumentide kontroll

Õppealajuhataja õpetajad

Kooli dokumentatsioon on vormistatud korralikult

27.-28.10.

Räpina Aianduskooli ja Valgamaa Hariduskeskuse külastamine kooli õpetajatele

Projektikorraldaja

Kooli projektides tegevused toimuvad korralikult

31.10., 12.00

Ahtme Kooli esmaabiandjate juhendamine

Direktor

Esmaabiandjad on valmistatud vajaduse tekkimisel käituda kasulikult

November

     

Novembri jooksul

2022.aastainventuuri korraldamine ja läbiviimine HTMi ministri käskkirjale vastavalt

Komisjonide liikmed, materiaalselt vastutavad isikud

Inventuur on läbiviidud uute võimaluste ja nõuete kasutamisel

02.11., 10.00

Evakueerimisõppus õpilastele ja töötajatele

Direktor

Kooli töötajad on õpetatud kriisiolukorras tegutseda korralikult

03.11., 13.00

HEV-koolide direktorite korralisel koosolekul osalemine

Direktor

 

09.11., 10.00

„Rahvakalendri tähtpäev – Mardipäev“ õppeprogrammis osalemine Iisaku Kihelkonna Muuseumis TEE, L3.-5., T8.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

10.11., 14.00

Projektide toetamise teemal õpetajate kohtumine ZOOMis

Projektikorraldaja

 

13.-20.11.

Hybrid learning projekti raames väljasõit Hispaania partneritele

Projektikorraldaja

Kooli projektid on täidetud korralikult

17.11., 10.00

„Keskaeg. Talupoja eluolu, kaubandus ja käsitöö“ töötoas osalemine L7.-8., L9.klasside õpilastele Iisaku Muuseumis

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

23.11., 14.00

Õpetajate korraline koosolek:

 1. Tulekahjuõppuse kokkuvõte;
 2. Jooksvad küsimused.

Õppealajuhataja, direktor

 

23.11.

Kooli hoolekogu korraline koosolek järgmise päevakavaga:

 1. 2022-23.õppeaasta tööplaani tutvustus;
 2. Kooli hoolekogu 2023.a.tööplaani kinnitamine

Direktor

Kooli hoolekogu tegevus toimub seadusandlusele vastavalt.

30.11., 10.00

„Kellad ja aeg“ õppeprogrammis osalemine Narva muuseumis TEE, T8.,L3.-5.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

Detsember

     

14.12., 14.00

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. Õpilastele pikendatud õppeaega kinnitamine;
 1. 2022.-23.õppeaasta lõpueksamite õppeainete, vormi ja toimumise aega kinnitamine.

Direktor

Pikendatud õppeaeg on kinnitatud õpilastele;

2022.-23.õppeaasta lõpueksamite õppeained, vormid ja toimumise ajad on kinnitatud.

22.12.

Õpilaste puudumistest andmed II.perioodi jooksul

Õppealajuhataja, klassiõpetajad

Andmed analüüsitakse õppetöö korraldamiseks

27.-31.12.

Stuudiumi päevikute ja teiste dokumentide kontroll

Õppealajuhataja

Õpetajate dokumentatsioon on üle kontrollitud ja vastab seadusandlusele

Jaanuar

     

02.-06.01.

Klassijuhatajate ja õpilaskodu kasvatajate II.poolaasta tegevuskavade ettevalmistamine

Õppealajuhataja

Õpilaskodu kasvatajad ja klassijuhatajad töötavad kinnitatud tegevuskavade alusel

18.01., 14.00

Õpetajate korraline koosolek

Õppealajuhataja

 

Veebruar

     

01.02.

2023.-24.õppeaasta eeltarifikatsiooniga tutvumine õpetajatele

Direktor

 

15.02., 14.00

Ahtme Kooli õppenõukogu

Direktor

 

27.-28.02.

Dokumentide kontroll

Õppealajuhataja

Kooli dokumentatsioon on kontrollitud

Märts

     

Kuu jooksul

Arenguvestlused kooli töötajatega

Direktor

 

15.03., 14.00

Õpetajate korraline koosolek (elektrooniliselt)

Direktor, õppealajuhataja

 

31.03.

Järgmise õppeaasta kooli õppekavade/õpetajate ainekavade kohta ettepanekud

Järgmise õppeaasta õpetajad

Järgmise õppeaasta ainekavad on valmistatud

Aprill

     

Kuu jooksul

Arenguvestlused töötajate- ja õpilastega

Direktor, klassiõpetajad

 

12.04., 14.00

Ahtme Kooli õppenõukogu koosolek järgmise päevakavaga:

 1. Lõpueksamite komisjonide koosseisu kinnitamine.

Direktor

Lõpueksamite komisjonid on vormistatud.

24.-28.04.

Klassipäevikute ning teise dokumentatsiooni korraline kontroll

Õppealajuhataja

Koolidokumentatsioon vormistatakse seadusandlusele vastavalt

Mai

     

Mai jooksul

Arenguvestluste õpilastega läbiviimine

Klassijuhatajad

Koostöö vanematega

10.05., 14.00

Õpetajate korraline koosolek

Õppealajuhataja

 

17.05., 14.00

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. Ahtme Kooli õpilaste tunnustamine kiituskirjaga;
 1. L9. klassi õpilaste lõpueksamitele lubamine.

Direktor

Parimad õpilased on tunnustatud kiituskirjaga;

Lõpuklasside õpilaste dokumendid on ülekontrollitud.

Juuni

     

07.06., 14.00

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine;
 1. Ahtme Kooli õpilaste põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine;
 1. 2023.-24.õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine.

Direktor

Õpilased on üleviidud järgmisse klassi;

Lõpetajate põhikooli lõputunnistused on valmistatud korralikult;

2023.-24.õppeaasta üldtööplaani eelnõu on arutatud valmistamiseks.

13.06., 10.00

Lõpuaktus Ahtme Kooli lõpetajatele

Klassijuhatajad

 

14.-16.06.

2022.-2023.õppeaasta dokumentatsiooni vormistamine ja esitamine

Pedagoogid

 

Juuli

     
       

August

     

31.08., 10.00

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. 2022.-23.õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks;
 2. 2023.-24.õppeaasta üldtööplaani läbi arutamine ja heaks kiitmine;
 1. Õppenõukogu sekretäri valimine.

Direktor

Kooli üldtööplaan on vastuvõetud;

Kooli nõukogu sekretär on valitud.

Klikke: 6769
Ahtmekool.ee veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsistest saate loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised. Küpsistest loobumine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi.